Các đối tác trong nước
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các đối tác trong nước  >  
Chương trình phối hợp công tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 2 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội;
Đại học Quốc gia Hà Nội và UBND Thành phố Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2011-2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và UBND Thành phố Hà Nội (UBNDTP) nhằm khai thác thế mạnh của mỗi bên, cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trên cơ sở khai thác các tiềm năng về vị thế, nguồn lực con người, cơ sở vật chất, tài chính, kinh nghiệm của hai bên, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi bên.
Hợp tác trong các lĩnh vực: đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, tư vấn và phản biện chính sách, một số vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm, phù hợp với yêu cầu, khả năng của mỗi bên.
2. Yêu cầu:
Xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa hai bên.
II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Đại học Quốc gia Hà Nội:
1.1 Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn và in ấn xuất bản giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành của nhà nước; tổ chức thực hiện các khóa đào tạo ở trình độ cao trên các lĩnh vực hoạt động của ĐHQGHN khi thành phố Hà Nội đặt yêu cầu.
1.2 Phối hợp với thành phố Hà Nội nghiên cứu, tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn về khoa học – công nghệ,  quản lý và hoạch định chính sách cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu của Hà Nội.
1.3 Hỗ trợ và tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức của TP Hà Nội tham gia nghiên cứu học tập, bồi dưỡng theo các dự án, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại ĐHQGHN
1.4 Phối hợp với Thành phố Hà Nội điều tra, khảo sát các nguồn lực tự nhiên, kinh tế, xã hội, các giá trị văn hóa, lịch sử để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, mô hình quản lý và phát triển bền vững.
1.5 Phối hợp với thành phố Hà Nội nghiên cứu các nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ; tổ chức các chương trình hội thảo, hội nghị, diễn đàn khoa học; thực hiện chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: điều tra quy hoạch, phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác có liên quan phục vụ phát triển kinh tế xã hội Thủ đô.
1.6 Phối hợp với thành phố Hà Nội đầu tư, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn lực khoa học – công nghệ, phòng thí nghiệm hiện đại liên quan đến các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
1.7 Hỗ trợ thành phố Hà Nội phát triển quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, đồng thời quan tâm kêu gọi và khai thác các nguồn vốn từ các chương trình cấp nhà nước, hợp tác quốc tế và các chương trình khác đầu tư cho các dự án về khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tài nguyên môi trường nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
1.8 Thực hiện những công việc liên quan khác khi Thành phố Hà Nội đề nghị phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của ĐHQGHN.
2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:
2.1 Đặt hàng và cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của thành phố Hà Nội để ĐHQGHN xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.
2.2 Đề xuất, đặt hàng các đơn vị và cá nhân nhà khoa học của ĐHQGHN tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và đảm bảo an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội.  
2.3 Tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên, sinh viên ĐHQGHN được thực tập và nghiên cứu thực tế tại các địa bàn thuộc thành phố Hà Nội.
2.4 Phối hợp với ĐHQGHN đầu tư, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn lực khoa học – công nghệ, phòng thí nghiệm hiện đại liên quan đến các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
2.5 Phối hợp với ĐHQGHN trình Chính phủ xem xét, phê duyệt và hỗ trợ các đề án, chương trình quốc gia về giáo dục – đào tạo và phát triển khoa học công nghệ do ĐHQGHN đề xuất, đặc biệt là đề án xây dựng cơ sở mới của ĐHQGHN tại Hòa Lạc và đề án khai thác, sử dụng các cơ sở hiện có của ĐHQGHN tại Hà Nội.              
2.5 Thực hiện những công việc liên quan khác khi ĐHQGHN đề nghị phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của thành phố Hà Nội.
3. Kế hoạch phối hợp cụ thể năm 2012:
 3.1- Hợp tác trong việc triển khai Đề án Xây dựng Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô: ĐHQGHN chỉ đạo Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển xây dựng Đề án và đề xuất các nội dung phối hợp với Thành phố Hà Nội. Căn cứ các đề xuất của ĐHQGHN, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư làm đầu mối phối hợp thực hiện theo nhiệm vụ và khả năng của Thành phố.
3.2- Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo: UBND Thành phố Hà nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt hàng thí điểm với ĐHQGHN 02 lớp đào tạo về giám đốc điều hành (CEO) doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội; giao Sở Nội vụ làm việc với ĐHQGHN để đặt hàng thí điểm một số khóa đào tạo trình độ thạc sỹ, cử nhân cho cán bộ, công chức, viên chức trong kế hoạch năm 2012 của Thành phố theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
3.3- Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học: UBND Thành phố giao Sở Khoa học công nghệ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học ĐHQGHN đang thực hiện để đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành, sớm đưa kết quả vào ứng dụng thực tiễn tại Thành phố, cụ thể:
a- Điều tra, đánh giá tổng hợp về đa dạng sinh học thành phố Hà Nội.
b- Nghiên cứu, phát triển phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ quản lý trường học trên địa bàn Hà Nội.
c- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và triển khai ứng dụng hệ thống tự động hóa phục vụ cảnh báo, giám sát và điều hành cho hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến tại Hà Nội.
d- Nghiên cứu xây dựng quy trình phân hủy độc tố microcystin của tảo lam Microcystis aeruginosa bằng vi khuẩn dị dưỡng nhằm bảo vệ nước Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
e- Biến đổi cơ cấu, chất lượng dân số trong quá trình đô thị hóa tại Hà Nội: Thực trạng và giải pháp.
f- Nghiên cứu tác động, xu hướng biến đổi của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian đến đời sống chính trị tại Hà Nội.
g- Nghiên cứu một số chỉ số sinh học tuổi dậy thì của học sinh trung học cơ sở Hà Nội và những định hướng giáo dục giới tính trong nhà trường.
h- Dự án Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải y tế tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
III. CƠ CHẾ PHỐI HỢP
1. ĐHQGHN giao Ban Xúc tiến hợp tác với Hà Nội, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì tổng hợp, xây dựng và làm đầu mối triển khai Kế hoạch phối hợp hàng năm của hai bên.
ĐHQGHN giao Ban xúc tiến hợp tác với Hà Nội, Ban Khoa học – Công nghệ, Ban Kế hoạch – Tài chính..; UBND Thành phố giao các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ.. có trách nhiệm triển khai cụ thể các nội dung của kế hoạch phối hợp theo chức năng nhiệm vụ được phân công và tiến độ quy định.
Dựa trên tình hình thực tế hai bên có thể thành lập Tổ công tác chuyên trách để tham mưu, giải quyết và theo dõi quá trình triển khai kế hoạch phối hợp đảm bảo đúng các quy định pháp luật hiện hành.
2. Trao đổi thường xuyên và định kỳ hàng quý giữa hai đơn vị đầu mối của ĐHQGHN và Thành phố Hà Nội để rà soát, kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động.
3. Trao đổi định kỳ 6 tháng giữa lãnh đạo ĐHQGHN và lãnh đạo Thành phố Hà Nội để kiểm điểm việc thực hiện chương trình phối hợp này.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí triển khai thực hiện chương trình phối hợp này được trích từ nguồn kinh phí của UBND Thành phố Hà Nội và ĐHQG HN theo kế hoạch phối hợp công tác hàng năm. Giao Sở Tài chính Hà Nội và Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQG căn cứ các quy định hiện hành để thực hiện.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở Chương trình phối hợp công tác này, Ban Xúc tiến hợp tác với Hà Nội và các Ban, Viện của ĐHQGHN phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội và các Sở ngành chức năng của thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể các nội dung.
Chương trình phối hợp này có giá trị kể từ ngày ký đến hết năm 2015 và gửi đến các cơ quan liên quan để chủ động triển khai thực hiện cụ thể các nội dung.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần thay đổi, bổ sung, lãnh đạo ĐHQGHN và lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội sẽ bàn bạc thống nhất giải quyết./.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: