danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
426/QĐ-ĐHQGHN 15/2/2017 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Minh giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành
408/QĐ-ĐHQGHN 14/2/2017 Bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn kiêm giữ chức Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông
416/QĐ-ĐHQGHN 14/2/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Lại Quốc Khánh giữ chức Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông
32/QĐ-ĐHQGHN 5/1/2017 Quy chế Công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội
3779/QĐ-ĐHQGHN 25/11/2016 Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
3789/QĐ-ĐHQGHN 25/11/2016 Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
3758/QĐ-ĐHQGHN 24/11/2016 Về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
3759/QĐ-ĐHQGHN 24/11/2016 Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
1717/QĐ-TTg 1/9/2016 Về việc thành lập Viện Trần Nhân Tông thuộc ĐHQGHN
2319/QĐ-ĐHQGHN 9/8/2016 Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2016-2021
2099/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc Thành lập Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trực thuộc ĐHQGHN
2082/QĐ-ĐQHGHN 21/7/2016 Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN
2083/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN
2085/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN
2086/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN
2087/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN
2088/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN
2092/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc phong tặng bằng Tiến sĩ danh dự
1209/QĐ-TTg 30/6/2016 Quyết định số 1209/QĐ-TTg ngày 30/6/2016 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN giữ chức Giám đốc ĐHQGHN
1396/QĐ-ĐHQGHN 23/5/2016 Điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Hoài giữ chức Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục