TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 18:07:05 Ngày 19/07/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước: Xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Huyền     

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/4/1981                               

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tên đề tài luận án đã thay đổi và được công nhận trong quyết định số 3451/QĐ-XHNV ngày 19/10/2016. Tên chưa thay đổi là: Xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:  Xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Bùi Đình Phong; 2. TS. Văn Thị Thanh Mai

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án hệ thống hoá những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo; các lý luận về xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo hiện nay.

- Luận án đề ra các yêu cầu cũng như các nhóm giải pháp nhằm xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo trong điều kiện hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

 Những kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình hoàn thiện các quy chuẩn lựa chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo; trong nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề lý luận liên quan thuộc ngành Chính trị học, Hồ Chí Minh học hay Tâm lý học tại nhà trường.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:                     

  - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân cách

  - Đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức, đủ tài.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

  - Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015), “Học và làm theo Bác Hồ về rèn đức, luyện tài của cán bộ lãnh đạo thời kỳ hội nhập”. Tạp chí Mặt trận, số 141, tr.28-31.

  - Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015), “Xây dựng nhân cách đạo đức người cán bộ lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tạp chí thông tin đối ngoại, số tháng 8/2015, tr 56 -60.

  - TS. Văn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015), “Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Tấm gương nhà lãnh đạo sâu sát, thực tiễn, thống nhất giữa nói và làm”, Hội thảo khoa học Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Nxb. Lý luận Chính trị, tr.307-314.

  - TS. Văn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thanh Huyền (2016), “Học và làm theo Bác về phong cách người cán bộ lãnh đạo quản lý”. Tạp chí Tuyên giáo, số tháng 5/2016, tr. 36-40.

  - Nguyễn Thị Thanh Huyền (2016), “Từ bản lĩnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành nghĩ về việc giáo dục, rèn luyện bản lĩnh cho thanh niên hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hồ Chí Minh – Tầm nhìn thời đại do Học viện Chính trị quốc gia phối hợp với Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, tr.449-457.

  - TS. Văn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thanh Huyền (2018), “Xây dựng và rèn luyện phong cách người cán bộ lãnh đạo theo lời Bác dặn”, Tạp chí Tuyên giáo, số tháng 7/2018, tr.47-53.

 Tân Tân - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược