Khoa học - Phát triển  Môi trường 08:48:02 Ngày 18/01/2022 GMT+7
Phấn đấu xây dựng khối Cơ quan ĐHQGHN ngang tầm nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới
(Trích Báo cáo tại Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2000 - 2005) Cơ quan ĐHQGHN)

I. Tình hình thực hiện công tác thi đua - khen thưởng 5 năm (2000 - 2005)

Cơ quan ĐHQGHN bao gồm Văn phòng, 7 ban chức năng, khối Văn phòng đảng đoàn thể với 79 cán bộ trong biên chế và hợp đồng không xác định thời hạn, 20 cán bộ hợp đồng có thời hạn 1 năm - 3 năm, 8 nhân viên hợp đồng vụ việc; với cơ cấu trình độ học hàm, học vị: 4 GS, 6 PGS, 3 TSKH, 12 TS. 19 thạc sĩ, 36 cử nhân.

Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan ĐHQGHN chủ yếu và cơ bản là Cơ quan tham mưu của Ban Giám đốc, chỉ đạo và quản lý các hoạt động của các trường đại học thành viên, khoa, viện, trung tâm, đơn vị trực thuộc. Khác với các đơn vị trực thuộc - đơn vị sự nghiệp, Cơ quan ĐHQGHN hoạt động với tư cách như một cơ quan quản lý hành chính.

Công tác thi đua - khen thưởng của Cơ quan ĐHQGHN là công tác quan trọng, gắn bó hữu cơ với từng lĩnh vực hoạt động, từng nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. 5 năm (2000 - 2005), công tác thi đua - khen thưởng đã được duy trì thường xuyên, việc bình xét thi đua khen thưởng được chú trọng đúng mức và đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung xây dựng và phát triển Cơ quan ĐHQGHN, biểu hiện cụ thể ở một số điểm sau đây:

Các chương trình, đề án công tác lớn về từng lĩnh vực công tác của ĐHQGHN (đào tạo, khoa học - công nghệ, chính trị - công tác HSSV, tổ chức - cán bộ, quan hệ quốc tế, tài chính, xây dựng cơ sở vật chất…) được các bộ phận công tác, các ban chức năng phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các chương trình, kế hoạch công tác tháng, công tác năm học tiếp tục được đổi mới theo hướng chú trọng nhiều hơn đến các giải pháp thực hiện khả thi, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác. Hệ thống văn bản quản lý và điều hành được ban hành ngày càng được hoàn thiện.

Chị em khối cơ quan được nhận bằng khen của Công đòan

Mô hình, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, đặc biệt cơ chế quản lý hành chính trong Cơ quan tiếp tục được hoàn thiện, có những điều chỉnh, cải tiến đáng kể tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng và hiệu quả công tác.

Tin học hoá công tác quản lý và điều hành ở Cơ quan ĐHQGHN đã và đang giảm thiểu đáng kể chi phí thời gian cập nhật thông tin quản lý, nhưng làm tăng gấp bội lượng thông tin quản lý cần thiết cho việc xử lý từng vấn đề cụ thể. Đến thời điểm hiện nay, không một cán bộ, viên chức nào ở Cơ quan bị "thiệt thòi" thiếu thông tin quản lý khi được giao việc xử lý một vấn đề cụ thể như trước đây. Hơn nữa, tự thân tin học hoá công tác quản lý và điều hành đã tạo môi trường thi đua làm chủ thông tin quản lý giữa các ban chức năng và giữa các cá nhân trong cơ quan.

Các điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm đảm bảo yêu cầu hoạt động ngày càng cao của Cơ quan; cảnh quan môi trường làm việc, an ninh trật tự được duy trì tốt. Các hoạt động có ý nghĩa chính trị lớn của ĐHQGHN được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, viên chức Cơ quan tiếp tục được cải thiện, phúc lợi tập thể tiếp tục được nâng cao.

Phong trào thi đua học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, viên chức Cơ quan được đẩy mạnh và đã đạt được kết quả đáng kể: 1 cán bộ được phong học hàm Giáo sư, 4 cán bộ được phong học hàm phó giáo sư, 1 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 12 cán bộ bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, 6 cán bộ đang làm NCS, 2 cán bộ hoàn thành chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; 10 cán bộ tốt nghiệp, 5 cán bộ đang học lớp chính trị cao cấp, 4 cán bộ tốt nghiệp đại học tại chức, 16 cán bộ hoàn thành chương trình bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên, nhiều cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ…

Công tác thi đua - khen thưởng góp phần quan trọng vào công tác phát triển đảng viên. Trong 5 năm qua, Đảng bộ khối Cơ quan đã kết nạp được 24 đảng viên, tổ chức cho 65 cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Hoạt động của các tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCSHCM có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thi đua - khen thưởng gắn kết chặt chẽ với các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và các hoạt động chuyên môn của các tổ chức đoàn thể, đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần xây dựng Cơ quan ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, Cơ quan ĐHQGHN có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng: 3 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 1 nhà khoa học được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 7 cán bộ được tặng Huân chương Lao động các hạng, 13 cán bộ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 74 lượt tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN, 17 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 10 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động giỏi, 26 lượt cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQG, 46 lượt cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 lượt cán bộ được nhận danh hiệu Gương người tốt, việc tốt TP. Hà Nội, 9 lượt cán bộ được nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN. Công đoàn cơ quan ĐHQGHN 5 năm liền được công nhận là Công đoàn vững mạnh, xuất sắc; được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen năm 2002; 28 nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” 3 năm (2000-2003), 13 công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp ĐHQGHN 5 năm (2000-2005) và 18 công đoàn viên đạt danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở 5 năm (2000-2005)... Chi đoàn cán bộ Cơ quan 2 năm liền (2003, 2004) nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối chi đoàn cán bộ trực thuộc, 11 lượt đoàn viên được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn, 10 lượt đoàn viên được tặng Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội, 10 lượt đoàn viên được tặng Bằng khen của ĐHQGHN.

Công tác thi đua - khen thưởng đã đạt được những thành tích quan trọng, ảnh hưởng tích cực đến các lĩnh vực hoạt động, công tác của Cơ quan: đào tạo, khoa học - công nghệ, chính trị - công tác học sinh - sinh viên, tổ chức cán bộ, quan hệ quốc tế, kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động phong trào tập thể, góp phần xây dựng và phát triển Cơ quan ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

PGS.TS Ngô Doãn Đại trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tuy vậy, công tác thi đua - khen thưởng của Cơ quan còn có một số hạn chế, cụ thể là: sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận công tác, các ban chức năng và các tổ chức đoàn thể Công đoàn và Đoàn TN chưa đạt hiệu quả trong một số phong trào thi đua; phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều và liên tục; chưa cụ thể hóa các tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với cán bộ, viên chức trong Cơ quan nên việc bình xét thi đua còn chung chung, hiệu quả chưa cao; một số cán bộ, viên chức chưa quan tâm đúng mức đến công tác thi đua.

Từ thực tiễn công tác thi đua - khen thưởng trong 5 năm (2000 - 2005) của Cơ quan ĐHQGHN, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

- Công tác thi đua - khen thưởng được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng và chính quyền. Trong triển khai tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng cần có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua, chủ động vận động xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

- Phong trào thi đua được phát động phải có mục tiêu, nội dung cụ thể và không tách rời mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Cơ quan trong từng giai đoạn phát triển, đồng thời các điều kiện đáp ứng yêu cầu của phong trào thi đua cần được xác định và đảm bảo tính khả thi.

- Mạnh dạn đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, loại bỏ mọi yếu tố hình thức kém hiệu quả. Đảm bảo cân đối hài hoà các yếu tố giữa khen và thưởng; đảm bảo công bằng, dân chủ trong đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua - khen thưởng.

II. Phương hướng công tác thi đua - khen thưởng 5 năm 2005 - 2010

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ, công tác thi đua - khen thưởng của Cơ quan ĐHQGHN, trong 5 năm tới (2005 - 2010) cần tập trung hướng tới mục tiêu xây dựng Cơ quan ĐHQGHN mạnh về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, năng động trong quản lý và điều hành, ngang tầm nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng của Cơ quan ĐHQGHN trong giai đoạn 2005 - 2010 là:

1- Cụ thể hoá các mục tiêu xây dựng và phát triển của Cơ quan ĐHQGHN và của ĐHQGHN thành các chương trình, kế hoạch thực hiện. Xây dựng phong trào thi đua thiết thực, sâu rộng trong các lĩnh vực hoạt động của Cơ quan, góp phần tạo được sự tiến bộ rõ rệt về chất lượng và hiệu quả công tác của Cơ quan. Trước mắt, tiếp tục đẩy mạnh đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương - tiền thân của ĐHQGHN.

2- Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tổ chức công tác thi đua, đa dạng hoá các hình thức khen thưởng, đảm bảo phù hợp với Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản pháp quy liên quan về công tác thi đua - khen thưởng.

3- Tập trung chỉ đạo điểm xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong Cơ quan. Tăng cường công tác tuyên truyền, nêu gương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Trên đây là những đánh giá cơ bản về công tác thi đua - khen thưởng của Cơ quan ĐHQGHN trong 5 năm (2000 - 2005) và phương hướng nhiệm vụ trong tâm trong giai đoạn 2005 - 2010. Trong giai đoạn phát triển mới, Cơ quan ĐHQGHN thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản, song cũng có không ít khó khăn, đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức cần phải nỗ lực phấn đấu không ngừng, tăng cường khối đoàn kết nhất trí, tinh thần hợp tác, cộng đồng trách nhiệm trong từng lĩnh vực công tác. Với yêu cầu đó, chúng ta tin tưởng rằng các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua - khen thưởng sẽ được thực hiện thành công, thông qua các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Cơ quan sẽ có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

 Cơ quan ĐHQGHN. Ảnh: BT - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 172, tháng 6/2005
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 359 (2021) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC