Giáo dục  ĐHQGHN & Xã hội 03:02:54 Ngày 07/12/2022 GMT+7
Đẩy mạnh xây dựng văn hóa chất lượng
Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là hoạt động nhằm xây dựng và duy trì nhận thức, thói quen làm việc có chất lượng ở mỗi cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học. Bản tin ĐHQGHN có dịp trao đổi với PGS.TS Phạm Trọng Quát – Phó Giám đốc ĐHQGHN.
Xin Phó Giáo sư cho biết văn hóa chất lượng nên được hiểu như thế nào?  
Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về chất lượng giáo dục. Trong đó, định nghĩa phù hợp nhất để xây dựng nền tảng và mục tiêu của văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN xem chất lượng giáo dục “là sự hài lòng của người sử dụng, là sự đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội”. 
Có thể định nghĩa văn hóa chất lượng là hệ thống các giá trị, chuẩn mực và thói quen làm việc có chất lượng đã định hình của mọi thành viên trong đơn vị nhằm thực hiện công việc được giao một cách tốt nhất.   
Văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN phải được thấm nhuần trong những quy tắc hành động, những thói quen của tất cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học thực hiện tốt nhiệm vụ của mình nhằm tạo ra cho xã hội những sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu cao nhất.
Biểu hiện cụ thể là gì thưa Phó Giáo sư?
Văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN có nhiều biểu hiện khác nhau. Ở cấp độ đơn vị, văn hóa chất lượng biểu hiện qua việc xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng bao gồm việc xây dựng được chiến lược tốt về đảm bảo chất lượng của đơn vị, xây dựng bộ phận thường trực về đảm bảo chất lượng làm việc có hiệu quả,… Ở cấp độ cá nhân, được biểu hiện qua việc hoàn thành công việc có chất lượng cao, đúng thời hạn, đảm bảo đủ số lượng sản phẩm, đáp ứng đúng yêu cầu, chi phí hợp lí, đáp ứng kỹ năng làm việc nhóm, đoàn kết, dân chủ,… đây chính là những chỉ báo để đánh giá việc xây dựng và thực hiện văn hóa chất lượng trong đơn vị.
Tại sao ĐHQGHN xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, thưa Phó Giáo sư?
Sứ mệnh của ĐHQGHN là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước. Chất lượng cao còn là một trong 6 giá trị cốt lõi của ĐHQGHN. Chính vì vậy, tạo dựng và phát triển văn hóa chất lượng để duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động và chất lượng các sản phẩm đầu ra. đây vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu xuyên suốt trong lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược của ĐHQGHN.
Vậy ĐHQGHN làm thế nào để xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng?
Trước hết, các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN cần phổ biến rộng rãi cho tất cả các bên liên quan hiểu đúng giá trị, ý nghĩa và lợi ích do chất lượng giáo dục đem lại. Thứ hai, phải ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục trong đơn vị như các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá chất lượng, quy định về xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, các quy trình ISO trong đơn vị… Thứ ba, xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch nhiệm vụ năm học và kế hoạch đảm bảo chất lượng trong đó lồng ghép các nội dung thực hiện văn hóa chất lượng. Thứ tư, triển khai kiểm tra, giám sát định kì, chú trọng các đánh giá từ bên ngoài đơn vị để xác định những mặt tích cực và những điểm còn hạn chế, những điển hình tiêu biểu của đơn vị trong các hoạt động đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng. Thứ năm, tổ chức sơ kết, tổng kết về xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, phát hiện những điển hình tiêu biểu để phổ biến và nhân rộng, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế và đưa ra các biện pháp cải tiến.
Phó Giáo sư có thể cho biết cụ thể hơn về lộ trình và các giải pháp thực hiện chủ trương này? 
Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng là hoạt động mang tính chiến lược, thường xuyên và lâu dài. Vì vậy, quá trình thực hiện cần phải được triển khai theo lộ trình với những giải pháp cụ thể.
Từ năm 2011- 2013 là giai đoạn khởi đầu với mục tiêu tăng cường nhận thức trong toàn ĐHQGHN về văn hóa chất lượng, phác họa những khuôn mẫu, bước đầu hình thành những thói quen làm việc có chất lượng. Các đơn vị thuộc ĐHQGHN tổ chức các đợt tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa và lợi ích của chất lượng và việc thực hiện văn hóa chất lượng; xây dựng và ban hành các quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục; xây dựng và thực hiện Sổ tay hướng dẫn đảm bảo chất lượng của đơn vị; xây dựng và hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ; kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về đảm bảo chất lượng; xây dựng hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ giảng viên, nhân viên, người học, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng. Kết quả đánh giá từ hệ thống này được sử dụng để cải tiến chất lượng giáo dục của đơn vị trong đó cần phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự phối hợp của đoàn thanh niên, hội sinh viên và công đoàn trong việc thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng.
Năm 2013 - 2015, ĐHQGHN đặt ra mục tiêu tạo lập một cách ổn định những khuôn mẫu, thói quen làm việc có chất lượng trong mọi hoạt động. trên cơ sở tổng kết giai đoạn 1, chúng ta sẽ rút ra các mô hình và bài học kinh nghiệm cần nhân rộng. Các đơn vị đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền thực hiện văn hóa chất lượng, đảm bảo cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học có đầy đủ thông tin và hiểu rõ vấn đề này. đồng thời rà soát các quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục trong đơn vị, Sổ tay hướng dẫn đảm bảo chất lượng của đơn vị, các kế hoạch đảm bảo chất lượng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.
Cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học; tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh phong trào thực hiện cuộc vận động xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong đơn vị, trong đó nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên.
Từ năm 2015 trở đi chất lượng phải trở thành định hướng giá trị thường trực, thói quen ổn định ở mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên và người học trong toàn ĐHQGHN. Các đơn vị tiếp tục duy trì thường xuyên việc tuyên truyền thực hiện văn hóa chất lượng, phát huy sáng kiến tăng cường thực hiện các nội dung xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng theo từng lĩnh vực công tác.
Phó Giáo sư có kì vọng gì về việc xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN?
Với truyền thống hơn 100 năm, ĐHQGHN ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam. Hơn nữa ĐHQGHN có đội ngũ cán bộ, giảng viên đông đảo có trình độ, năng lực và đầy tâm huyết với nghề. Sinh viên, học viên của ĐHQGHN là những người thông minh, năng động. Mặc dù đến nay chúng ta mới đặt vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng một cách bài bản nhưng nó sẽ nhanh chóng phát triển trên nền tảng sẵn có từ trước. Tôi tin tưởng rằng văn hóa chất lượng sẽ trở thành thói quen của mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của ĐHQGHN.
Xin cảm ơn Phó Giáo sư!
 
 Tuệ Anh (thực hiện) - Bản tin ĐHQGHN số 245, tháng 7/2011
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài cũ hơn
  • Không có bài nào cũ hơn !
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 370 (10/2022) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC