GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Ban Giám đốc
BAN GIÁM ĐỐC

 

 

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của ĐHQGHN theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng, thuộc chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN.

- Lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển ĐHQGHN; Tổ chức cán bộ; Hoạt động đào tạo; Truyền thông.

- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng ĐHQGHN; Ban Đào tạo; Ban Tổ chức Cán bộ; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Y Dược; Khoa Quản trị và Kinh doanh; Khoa Luật; Các chương trình/nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Quốc gia (Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Xây dựng bộ địa chí Quốc gia Việt Nam); Bệnh viện ĐHQGHN.

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: sonnk@vnu.edu.vn 

 

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

- Lĩnh vực công tác: Kế hoạch; Tài chính; Cơ sở vật chất; Đầu tư xây dựng; Phát triển dự án; Tuyển sinh, khảo thí, đảm bảo chất lượng, kiểm định; Xếp hạng; Công tác chính trị, học sinh, sinh viên, cựu sinh viên và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Xây dựng; Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Ban Quản lý các dự án; Trường Đại học Việt Nhật; Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật; Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQGHN; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực; Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Quỹ Phát triển ĐHQGHN; Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN; Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN.

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: nhhai@vnu.edu.vn 

 

PGS.TS Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN

- Lĩnh vực công tác: Khoa học và công nghệ; Hợp tác và phát triển; Thanh tra và pháp chế; Ứng dụng công nghệ thông tin; Cải cách hành chính; Xuất bản; Thi đua - khen thưởng và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công. 

- Phụ trách các đơn vị: Ban Khoa học công nghệ; Ban Hợp tác và Phát triển; Ban Thanh tra và Pháp chế; Trường Đại học Ngoại ngữ; Trường Đại học Công nghệ; Trường Đại học Kinh tế; Trường Đại học Giáo dục; Khoa Quốc tế; Khoa Các khoa học liên ngành; Viện Quốc tế Pháp ngữ; Các viện nghiên cứu khoa học thành viên; Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp; Nhà xuất bản ĐHQGHN; Tạp chí Khoa học.

> Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: sonpb@vnu.edu.vn

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :