GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên (2022 - 2027)

Địa chỉ: Nhà điều hành ĐHQGHN, Hoà Lạc, Thạch Thất, Hà Nội;

Tầng 2 nhà G4, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37547473

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội (Đoàn ĐHQGHN) thành lập theo QĐ số 02 QĐ/TNHN ngày 16/3/1996 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội. Đoàn ĐHQGHN là đơn vị Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. Hiện nay, tổ chức Đoàn ĐHQGHN gồm có 26 cơ sở Đoàn trực thuộc, gồm khoảng hơn 40.000 đoàn viên.

TT

Tên đơn vị

1.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

3.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại ngữ

4.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ

5.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế

6.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Giáo dục

7.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược

8.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật

9.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Việt Nhật

10.

Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế

11.

Đoàn Thanh niên Trường Quản trị và Kinh doanh

12.

Đoàn Thanh niên Khoa Các khoa học liên ngành

13.

Chi đoàn Ban Quản lý các dự án

14.

Chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

15.

Chi đoàn Cơ quan ĐHQGHN

16.

Chi đoàn Nhà xuất bản ĐHQGHN

17.

Chi đoàn Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp

18.

Chi đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

19.

Chi đoàn Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

20.

Chi đoàn Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

21.

Chi đoàn Trung tâm phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

22.

Chi đoàn Trung tâm Thư viện và Tri thức số

23.

Chi đoàn Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

24.

Chi đoàn Viện Quốc tế pháp ngữ

25.

Chi đoàn Viện Trần Nhân Tông

26.

Chi đoàn Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

 

2. Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập năm 2002 là đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội. Hiện nay tổ chức Hội Sinh viên ĐHQGHN gồm có 6 cơ sở Hội trực thuộc.

TT

Tên đơn vị

1.

Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2.

Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

3.

Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ

4.

Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ 

5.

Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế

6.

Hội Sinh viên Trường Đại học Luật

 

3. Danh sách liên lạc của các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc ĐHQGHN

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Điện thoại Văn phòng:

(024) 37547473

Email

doandhqghn@vnu.edu.vn;

hoisinhviendhqghn@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên,
Chủ tịch Hội Sinh viên

Hứa Thanh Hoa

Email

hoahua@vnu.edu.vn;

huathanhhoa.hus@gmail.com

Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên

Nguyễn Thị Việt Linh

Email

vietlinh@vnu.edu.vn

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

Nguyễn Hoàng Giang

Email

gianghulis@gmail.com

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

Nguyễn Bích Đào

Email

ngbichdao91@gmail.com

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

Đặng Huyền Thư

Email

thudang98tn@gmail.com

1. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Điện thoại Văn phòng:

(024) 35580853

Email

vpdoantunhien@hus.edu.vn

hsv.truongdhkhoahoctunhien@hus.edu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên

Nguyễn Đình Nam

Email

namdinhnguyen87@gmail.com

Chủ tịch Hội Sinh viên

Lưu Tùng Dương

Email

luutungduonga5@gmail.com

2. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Điện thoại Văn phòng

(024) 35588052

Email

vpdoanhoinhanvan@gmail.com

hoisinhvienussh@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên

Tạ Thị Bích Ngọc

Email

tabngoc@gmail.com

Chủ tịch Hội Sinh viên

Nguyễn Bích Đào

 Email

ngbichdao91@gmail.com

3. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ

Điện thoại Văn phòng

(024) 62593086

Email

doanthanhnien.ulis@gmail.com;

hsv.ulis@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên

Nguyễn Hoàng Giang

Email

gianghulis@gmail.com

Chủ tịch Hội Sinh viên

Đặng Huyền Thư

Email

thudang98tn@gmail.com

4. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ

Điện thoại Văn phòng

(024) 37547528

Email

doandaihoccongnghe@vnu.edu.vnhoisinhviendhcongnghe.vnu@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên

Trần Cường Hưng

Email

trancuonghung@gmail.com

Chủ tịch Hội Sinh viên

Phan Hoàng Anh

Email

anh.ph@vnu.edu.vn

5. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế

Điện thoại Văn phòng

(024) 39956897

Email

hoisinhvien.dhkinhte@gmail.com;

doanthanhnien.dhkinhte@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên

Vũ Duy

Email

duyvu@vnu.edu.vn

Chủ tịch Hội Sinh viên

Cao Tú Oanh

Email

oanhct@vnu.edu.vn

6. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Giáo dục

Điện thoại Văn phòng

 

Email

doantruongued@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên

Nguyễn Văn Hưng

 

Email: hungnv.gdth@gmail.com

7. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y dược

Điện thoại Văn phòng

 

Email

doanthanhnien.ump@vnu.edu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên

Mạc Đăng Tuấn

Email

tuanmac.smp@gmail.com

 8. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Luật

Điện thoại Văn phòng

 

Email

doankhoaluatdhqghn@gmail.com;

hoisinhvienkhoaluat@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên

Nghiêm Thị Minh Giang

Email

minhgiangnghiem@gmail.com

Chủ tịch Hội Sinh viên

Nguyễn Khắc Chinh

Email

chinhnguyen4891@gmail.com

9. Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế

Điện thoại Văn phòng

 

Email

youth.vnuis@vnu.edu.vn;

youth@isvnu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên

Nguyễn Văn Tánh

 Email

tanhnv@vnu.edu.vn

tanhnv@isvnu.vn

10. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Việt Nhật

Điện thoại Văn phòng

(+84) 24 7306 6001

Email

doanthanhnien@vju.ac.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên

Nguyễn Ngọc Vinh

 Email

nn.vinh@vju.ac.vn

11. Đoàn Thanh niên Trường Quản trị và Kinh doan

Điện thoại Văn phòng

 

 Email


Bí thư Đoàn Thanh niên

 

Email


12. Đoàn Thanh niên Khoa Các khoa học liên ngành 

Điện thoại Văn phòng

 

Email

thanhnienliennganh@vnu.edu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên

Hoàng Văn Hiệp

Email

hoanghiep412@vnu.edu.vn

13. Chi đoàn Ban Quản lý các dự án

Bí thư Đoàn Thanh niên

Vũ Hoàng Bảo

Email

vubao@vnu.edu.vn

14. Chi đoàn BQL DA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Bí thư Đoàn Thanh niên

Nguyễn Xuân Hòa

 Email

xuanhoa0491@vnu.edu.vn

15.  Chi đoàn Cơ quan ĐHQGHN

Bí thư Đoàn Thanh niên

Phùng Văn Trường

 Email

truongpv@vnu.edu.vn

16. Chi đoàn Nhà xuất bản ĐHQGHN

Bí thư Đoàn Thanh niên

Đặng Thị Phương Anh

Email

phuonganh.vnup@gmail.com

17. Chi đoàn Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp

Bí thư Đoàn Thanh niên

Phạm Trung Dũng

 Email

dungpt@csk.edu.vn

18. Chi đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và  An ninh

Bí thư Đoàn Thanh niên

Trần Ngọc Sang

 Email

transang@vnu.edu.vn

19. Chi đoàn Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

Bí thư Đoàn Thanh niên

Trương Tuấn Hoàn

 Email

tthoan.gdtc@vnu.edu.vn

20. Chi đoàn Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

Bí thư Đoàn Thanh niên

Văn Thị Thao Giang

 Email

giangvtttkt@vnu.edu.vn

21. Chi đoàn Trung tâm phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Bí thư Đoàn Thanh niên

Nguyễn Trọng Bách

 Email

bachnt@vnu.edu.vn

22. Chi đoàn Trung tâm Thư viện và Tri thức số

Bí thư Đoàn Thanh niên

Nguyễn Đức Thái

 Email

ndthai@vnu.edu.vn

23. Chi đoàn Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Bí thư Đoàn Thanh niên

Phùng Xuân Dự

 Email

dupx@vnu.edu.vn

24. Chi đoàn Viện Quốc tế pháp ngữ

Bí thư Đoàn Thanh niên

Phan Xuân Thắng

 Email

thangpx@vnu.edu.vn

25. Chi đoàn Viện Trần Nhân Tông

Bí thư Đoàn Thanh niên

Đinh Thị Bích Ngọc

 Email

dinhbichngoc306@gmail.com

26. Chi đoàn Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

Bí thư Đoàn Thanh niên

Phạm Quốc Khánh

 Email

phamquockhanh@vnu.edu.vn

 

 Đoàn Thanh niên ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :