GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Báo cáo thường niên ĐHQGHN
Báo cáo thường niên ĐHQGHN năm 2021

  

Nội dung

Trang

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC ĐHQGHN

VNU PRESIDENT’S WELCOME MESSAGE  

4-7

CON SỐ NỔI BẬT

KEY STATISTICS

8-9

SỰ KIỆN & THÀNH TỰU TIÊU BIỂU

VNU’S 2021 HIGHLIGHTS

10-25

THÚC ĐẨY SÁNG TẠO

CREATIVITY PROMOTION

26-27

 

-

Mở ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội

Developing new majors to meet social needs

28-39

 

-

Tăng cường tiềm lực, gia tăng giá trị nghiên cứu, chuyển giao công nghệ

Strengthening potential resources, increasing research and technology transfer value

40-45

 

-

Sản phẩm KH&CN sẵn sàng chuyển giao/ thương mại hoá năm 2021

Science and technology products ready for transfer and commercialization in 2021

46

 

-

Đăng ký sở hữu trí tuệ đã được cấp trong năm 2021

Certificates of intellectual property recognition granted in 2021

47

 

-

Hỗ trợ nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế

Support for scientists with excellent achievements in international publication

48-49

 

-

Tăng cường hợp tác, gia tăng cơ hội việc làm cho sinh viên

Promoting cooperation to increase student employability

50-57

GIA TĂNG CÁC CHỈ SỐ XẾP HẠNG QUỐC TẾ

INTERNATIONAL RATING INDICATORS INCREASED

58-59

 

-

Công bố quốc tế gia tăng mạnh, góp phần quan trọng trong việc nâng cao uy tín học thuật của ĐHQGHN

VNU’s academic reputation enhanced thanks to a sharp increase in international publications

60-61

 

-

Nhà khoa học tiêu biểu trong công bố quốc tế và đăng kí sở hữu trí tuệ năm 2021

Outstanding scientists in international publication and patent application in 2021

62-67

 

-

Tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của ĐHQGHN trong việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

VNU's leading position in discovering, training, and fostering talents for the country maintained

68-69

 

-

Hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế tiếp tục mở rộng

International student exchange continues to grow

70-71

 

-

Phát triển mạnh mẽ liên kết đào tạo quốc tế/Thu hút học giả tiêu biểu

Vigorously developing international joint training programs/Attracting outstanding scholars

72-73

 

-

Khẳng định vị thế thông qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế

Affirming VNU’s prestige through international cooperation programs and projects

74-77

PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC SỐ

DIGITAL UNIVERSITY DEVELOPMENT

78-79

 

-

Quản trị đại học số

Digital university management

80-87

 

-

Cơ sở học liệu đại học số

Digital university learning materials

88-89

 

-

Phòng học thông minh

Smart Classroom

90-91

 

-

Công nghệ giảng dạy Online

Online Teaching Technology

92-93

 

-

Xây dựng và triển khai cổng thông tin đăng ký nội trú trực tuyến

Building and launching a student housing application portal

94-95

 

-

Cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN tiếp tục được hoàn thiện

VNU's organizational structure continued to be improved

96-101

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

SOCIAL RESPONSIBILITY

102-103

 

-

Tham gia tuyến đầu chống dịch

Joining the frontline against the epidemic

104-109

 

-

Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học / Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp / Kênh đào tạo tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Online primary education support channel/Vocational and Higher Education Quality Hub/Vietnamese language training channel for overseas Vietnamese

110-113

 

-

Phát huy hiệu quả mô hình hợp tác Chính phủ - Doanh nghiệp - Đại học - Địa phương

Effectively promoting the S.L.U.B (State-Locality-University-Business) cooperation model

114-117

ĐỜI SỐNG ĐẠI HỌC

UNIVERSITY LIFE

118-119

 

-

Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2021

VNU young faculty and students of the year in 2021

120-121

 

-

Huy động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo, hỗ trợ sinh viên

Mobilizing social resources to support students

122-130

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HÒA LẠC

VNU HOA LAC CAMPUS

131-132

>>> Tải về bản đầy đủ Báo cáo thường niên ĐHQGHN 2021 - VNU Annual Report 2021 full download

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :