TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 12:58:44 Ngày 25/11/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Phùng Chí Kiên
Tên đề tài: Quan hệ chính trị Quốc tế (1945-1955)

1. Họ và tên: Phùng Chí Kiên                                         2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/07/1992                                               4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3380/2017/QĐ-XHNV ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: trong quá trình đào tạo, tên luận án đã được điều chỉnh theo Quyết định số 3939/QĐ-XHNV ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Tên đề tài luận án: Quan hệ chính trị Quốc tế (1945-1955)

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                      9. Mã số: 62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thọ Quang; PGS.TS. Phạm Quốc Thành

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Thứ nhất, luận án làm rõ hơn một số khía cạnh lý thuyết về quan hệ chính trị quốc tế (khái niệm, đặc điểm của quan hệ chính trị quốc tế; những nhân tố tác động tới quan hệ chính trị quốc tế; một số lý thuyết tiêu biểu trong nghiên cứu quan hệ chính trị quốc tế; cách tiếp cận nghiên cứu nội dung quan hệ chính trị quốc tế trong một khoảng thời gian cụ thể;…).

- Thứ hai, quan hệ chính trị quốc tế thời kỳ 1945-1955 được nghiên cứu một cách khoa học, có hệ thống trên cơ sở cách tiếp cận chính trị học, theo đó cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các chủ thể có liên quan là trọng tâm nghiên cứu chính.

- Thứ ba, quan hệ chính trị quốc tế 1945-1955 được nhận xét một cách tổng thể, từ đó chỉ ra những tác động chủ yếu của nó tới cách mạng Việt Nam cũng như đề xuất một số kiến nghị có giá trị lý luận và thực tiễn cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể đóng góp vào việc hoàn thiện cơ sở lý luận của nghiên cứu quan hệ chính trị quốc tế dưới góc nhìn chính trị học ở Việt Nam.

- Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho những đề tài khác có liên quan.

- Luận án đưa ra một số nhận xét, kiến nghị chính sách có sơ sở khoa học và giá trị tham khảo cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Hoàn thiện hơn nữa cách tiếp cận chính trị học trong nghiên cứu quan hệ chính trị quốc tế, từ đó xác định rõ hơn cơ sở lý thuyết và những phương pháp cụ thể để thực hiện các nghiên cứu có liên quan khác.

- Mở rộng phạm vi nghiên cứu cả về thời gian, không gian và nội dung để làm rõ hơn cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các chủ thể trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, đồng thời đánh giá tác động của những diễn biến đó tới Việt Nam cũng như chỉ ra những kinh nghiệm, đề xuất có giá trị cho việc hoàn thiện chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới.

- Tiếp tục nghiên cứu quan hệ chính trị quốc tế trong những năm đầu thế kỷ XXI để có cái nhìn cập nhật và toàn diện hơn về nền chính trị thế giới nói chung cũng như vị thế, thời cơ, thách thức đối với Việt Nam nói riêng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Trần Thọ Quang, Phùng Chí Kiên (2020), “Luận bàn về khái niệm quan hệ chính trị quốc tế”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông (173), tr.19-27.

Phùng Chí Kiên (2020), “Quan hệ giữa các cường quốc tác động đến việc giành chính quyền của Việt Nam tháng Tám năm 1945”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (306), tr.50-55.

Phùng Chí Kiên (2020), “Hồ Chí Minh với công cuộc bảo vệ chính quyền cách mạng trước tác động của quan hệ chính trị quốc tế 1945-1946” (tác giả), Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh (2/2020), tr.77-83.

Phùng Chí Kiên (2020), Quan hệ chính trị quốc tế giai đoạn 1945-1946 và tác động đến Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội.

Phung Chi Kien (2020), Ho Chi Minh and the Victory of the Resistance against the French Colonialists, pp. 60-78, Chapter 5 in Institute of Asian and African Studies (Lomonosov Moscow State University) – Faculty of Political Science (VNU-University of Social Sciences and Humanities) (2020), Ho Chi Minh’ Heritage in Vietnam and Abroad, Moscow University Press, Moscow.

 

 Nguyễn Thanh Lam
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược