TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:56:15 Ngày 17/12/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Lâm Thị Huệ
Tên đề tài: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển y dược cổ truyền từ năm 1996 đến năm 2015

1. Họ và tên: Lâm Thị Huệ                                                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/02/1983                                                          4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển y dược cổ truyền từ năm 1996 đến năm 2015

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                    9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Quang Hiển

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Một là, hệ thống hóa quan điểm, chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển YDCT từ năm 1996 đến năm 2015.

Hai là, nhận định, đánh giá ưu điểm, hạn chế trong hoạt động lãnh đạo phát triển YDCT của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2015.

Ba là, đúc rút kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo phát triển YDCT từ năm 1996 đến năm 2015.

Bốn là, cung cấp những dữ liệu khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục phát triển YDCT để chăm sóc sức khỏe.

Năm là, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu lịch sử YDCT và giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn

- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo phong phú, có tính hệ thống về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển y dược cổ truyền từ năm 1996 đến năm 2015.

- Luận án là tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy lịch sử ngành y dược cổ truyền, lịch sử Đảng trong các học viện, nhà trường, cơ quan nghiên cứu và những người quan tâm.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xã hội hóa y dược cổ truyền (theo thời gian cụ thể)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Lâm Thị Huệ (2017), “Kết hợp Y học cổ truyền với y học hiện đại ở Việt Nam: từ chủ trương đến thực tiễn”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (257), tr. 35-38.

- Vũ Quang Hiển, Lâm Thị Huệ (2017), “Hợp tác y tế Việt Nam- Liên Xô”, Hội thảo khoa học quốc tế “Từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến cách mạng Việt Nam: ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại”, NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 568-583.

- Lâm Thị Huệ (chủ nhiệm đề tài) (2018), “Khảo sát hoạt động tự học của sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam”, Đề tài cấp cơ sở, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.

- Lâm Thị Huệ (2019), “Vận dụng sáng tạo quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển y dược cổ truyền trong thực tiễn hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng (342), tr. 48-52.

- Lâm Thị Huệ, Đinh Văn Tài, Đinh Thị Hương, Đinh Thị Cẩm Tú (2019), “Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam”, Tạp chí Y dược cổ truyền Việt Nam (3), tr. 53-58.

- Lâm Thị Huệ (2019), “Biện pháp thực hiện di chúc và quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng "nền y học của ta" trong ngành y tế Việt Nam”, Hội thảo khoa học Quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 160-169. 

- Lâm Thị Huệ, Đinh Văn Tài (2019), “Thực trạng nhận thức của sinh viên học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam về hoạt động tự học”, Tạp chí Y dược cổ truyền Việt Nam (5), tr. 25-31.

- Lâm Thị Huệ (2019), “Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 4-7-2008, của Ban Bí thư về Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam- Quan điểm, chủ trương và một số kết quả bước đầu”, Tạp chí Lịch sử Đảng (344), tr. 63-66.

 Nguyễn Thị Diệu Hương
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược