TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 16:31:54 Ngày 25/05/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thọ Thông
Tên đề tài: Phát triển mô hình ra quyết định đa tiêu chí sử dụng tập neutrosophic khoảng và động

1. Họ và tên: Nguyễn Thọ Thông                                    2. Giới tính: Nam          

3. Ngày sinh: 05/06/1989                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 778/QĐ-CTSV, ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Thay đổi tên đề tài (26/8/2019)

- Tên đề tài cũ: Phát triển thuật toán phân cụm mờ với trọng số địa lý trong lĩnh vực phát triển đô thị

- Tên đề tài mới: Phát triển mô hình ra quyết định trong môi trường động sử dụng tập neutrosophic.

7. Tên đề tài luận án: Phát triển mô hình ra quyết định đa tiêu chí sử dụng tập neutrosophic khoảng và động.

8. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin                              9. Mã số: 9480104.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Đình Hóa; TS. Đỗ Đức Đông

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, luận án đề xuất một lý thuyết mở rộng với tên gọi tập neutrosophic giá trị khoảng động (DIVNS) để thể hiện tính động của dữ liệu không chắc chắn, không xác định và không nhất quán theo khoảng thời gian. Ngoài ra các định nghĩa, tính chất, phép toán liên quan của DIVNS cũng được giới thiệu. Một mô hình ra quyết định mở rộng TOPSIS (kỹ thuật sắp xếp thứ tự ưu tiên tương đương giải pháp lý tưởng) dựa trên lý thuyết DIVNS cũng đã được phát triển và ứng dụng trong đánh giá năng lực sinh viên để cho thấy lợi thế của mô hình đã đề xuất cũng như khả năng ứng dụng của mô hình trong thực tiễn.

Thứ hai, luận án trình bày các cách xử lý vấn đề thông tin trọng số không biết của mô hình ra quyết định trong môi trường neutrosophic giá trị khoảng động bao gồm trọng số thời gian, trọng số người ra quyết định và trọng số của bộ tiêu chí. Mô hình TOPSIS-DIVNS cũng được mở rộng để giải quyết vấn về không biết thông tin trọng số. Tiếp theo, mô hình đề xuất được ứng dụng trong đánh giá năng lực của sinh viên để chứng minh những lợi thế của mô hình với không biết thông tin trọng số trong môi trường neutrosophic giá trị khoảng động. Luận án đề xuất một số phép toán tích hợp tích phân Choquet và DIVNS để xử lý vấn đề tương quan giữa những tiêu chí của những lựa chọn. Sau đó, chiến lược ra quyết định dựa trên các phép toán đề xuất cũng được phát triển. Chiến lược ra quyết định đã được ứng dụng trong đánh giá năng lực của sinh viên để minh chứng cho những lợi thế của phương pháp đã đề xuất so với những mô hình ra quyết định khác, cũng như khả năng ứng dụng thực tiễn của chiến lược ra quyết định.

Thứ ba, luận án đề xuất một mở rộng của DIVNS tên là tập neutrosophic giá trị khoảng động tổng quát (GDIVNS) để thể hiện tính động của bộ tiêu chí, người ra quyết định, tập lựa chọn thay đổi theo thời gian và dữ liệu lịch sử. Một số tính chất, phép toán của GDIVNS cũng được trình bày. Mô hình ra quyết định động DTOPSIS cũng được phát triển dựa trên lý thuyết của tập neutrosophic giá trị khoảng động tổng quát. Sau đó, mô hình DTOPSIS đã được ứng dụng trong đánh giá năng lực sinh viên để chứng minh những lợi thế của mô hình ra quyết định động DTOPSIS trong môi trường neutrosophic giá trị khoảng động và khả năng ứng dụng thực tiễn của mô hình.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)           

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

[NTThong1] Thong, N. T., Dat, L. Q., Son, L.H., Hoa, N. D., Ali, M., & Smarandache, F. (2019). Dynamic interval valued neutrosophic set: Modeling decision making in dynamic environments. Computers in Industry, 108, 45-52. (SCIE, 2019, IF = 3.954).

[NTThong2] Thong, N. T., Giap, C. N., Tuan, T. M., Chuan, P. M., Hoang, P. M., & Dong, D. D. (2020). Modeling multi-criteria decision-making in dynamic neutrosophic environments bases on Choquet integral. Journal of Computer Science and Cybernetics, 36(1), 33-47.

[NTThong3] Thong, N. T., Lan, L. T. H., Chou, S. Y., Son, L. H., Dong, D. D., & Ngan, T. T. (2020). An Extended TOPSIS Method with Unknown Weight Information in Dynamic Neutrosophic Environment. Mathematics, 8(3), 401. (SCIE, 2019, IF = 1.747).

[NTThong4] Thong, N.T., Smarandache, F., Hoa, N.D., Son, L.H., Lan, L.T.H., Giap, C.N., Son, D.T., Long, H.V. A Novel Dynamic Multi-Criteria Decision Making Method Based on Generalized Dynamic Interval-Valued Neutrosophic Set. Symmetry 2020, 12, 618. (SCIE, 2019, IF = 2.645).

 Quế Anh
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược