TIN TỨC & SỰ KIỆN
SINH VIÊN   Học bổng   Quy định 00:00:00 Ngày 01/12/2021 GMT+7
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC BỔNG TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
(Hết hiệu lực)
Để triển khai thực hiện việc cấp học bổng khuyến khích học tập từ nguồn ngân sách của Nhà nước cho học sinh, sinh viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thống nhất, cập nhật kịp thời theo các văn bản, quy định mới của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN (ban hành theo Quyết định số 597/CT-HSSV ngày 28/01/2008 của Giám đốc ĐHQGHN), ĐHQGHN hướng dẫn các đơn vị điều chỉnh một số nội dung trong việc quản lý và cấp học bổng khuyến khích học tập từ nguồn ngân sách của Nhà nước cho học sinh, sinh viên như sau:
1.Học bổng khuyến khích học tập từ nguồn ngân sách của Nhà nước là loại học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh sinh viên (HSSV) được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Quyết định số 44/2007/BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc ĐHQGHN.
2. Quỹ học bổng: Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 15% tổng thu học phí từ sinh viên đại học hệ chính quy. Đối với ngành sư phạm, quỹ học bổng được trích tối thiểu bằng 15% từ nguồn học phí do nhà nước cấp bù.
3. Định mức cấp học bổng:
3.1. Đối với học sinh trung học phổ thông chuyên: Cơ sở đào tạo lập dự toán ngân sách hàng năm trình ĐHQGHN quyết định (áp dụng đối với Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐHKHTN và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ). Định mức cấp học bổng cho học sinh có kết quả học tập xuất sắc và giỏi, có hạnh kiểm tốt không thấp hơn mức trần học phí theo quy định mà học sinh phải đóng tại trường.
3.2. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy (hệ chuẩn): Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định mức học bổng khuyến khích học tập áp dụng đối với sinh viên sao cho mức học bổng thấp nhất (học bổng loại khá) tối thiểu bằng mức trần học phí theo khung quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP đối với nhóm ngành nghề đào tạo mà sinh viên phải đóng tại trường. Mức thu học phí của năm học nào tương ứng với mức sàn để cấp học bổng khuyến khích học tập của năm học đó.
- Các mức học bổng loại giỏi và loại xuất sắc dành cho sinh viên của từng nhóm ngành do thủ trưởng các đơn vị đào tạo quyết định căn cứ theo chỉ tiêu và khả năng kinh phí từ quỹ học bổng của đơn vị trên cơ sở cao hơn mức học bổng loại khá.
3.3. Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao, nhiệm vụ chiến lược: Trên cơ sở nguồn kinh phí hàng năm được cấp cho việc tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng, chất lượng cao, nhiệm vụ chiến lược, thủ trưởng đơn vị đào tạo tự cân đối, quyết định mức kinh phí cụ thể đối với từng loại theo nguyên tắc bằng từ 1,3 đến 1,5 mức học bổng khuyến khích học tập tương ứng dành cho sinh viên hệ chuẩn.
4. Các nội dung khác như: tiêu chuẩn, đối tượng, quy trình, nguyên tắc xét cấp học bổng tương ứng với các hệ đào tạo... vẫn áp dụng theo Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN (ban hành theo Quyết định số 597/CT-HSSV ngày 28/01/2008 của Giám đốc ĐHQGHN).
Hướng dẫn điều chỉnh này có hiệu lực thi hành từ năm học 2011-2012.
 
 
(Ban hành theo Quyết định số 597 /CT-HSSV, ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN)
I. KHÁI NIỆM HỌC BỔNG 
Học bổng là khoản kinh phí từ các nguồn khác nhau mà học sinh trung học phổ thông chuyên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được nhận thông qua ĐHQGHN hoặc cơ sở đào tạo trực thuộc của ĐHQGHN nhằm trang trải một phần chi phí sinh hoạt hoặc hỗ trợ hoạt động đào tạo trong thời gian học tập, nghiên cứu.
II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CẤP HỌC BỔNG
Khuyến khích các đối tượng thuộc diện được xét cấp học bổng phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện đạt kết quả tốt.
Đầu tư ưu tiên, tạo điều kiện cho sinh viên học tập đạt kết quả xuất sắc theo yêu cầu của chương trình/dự án.
Khuyến khích, thu hút người giỏi tham gia các chương trình đào tạo khác, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao uy tín của chương trình.
III. YÊU CẦU CHUNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT HỌC BỔNG
Đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, đúng đối tượng;
Đảm bảo thực hiện đúng quy trình trong việc xét và cấp học bổng;
Đảm bảo cấp đủ và sử dụng học bổng theo đúng yêu cầu, mục đích của nơi cấp học bổng;
Đảm bảo tính liên thông trong quản lý học bổng ở toàn ĐHQGHN, thực hiện chế độ thông báo, phối hợp giữa ĐHQGHN và các đơn vị đào tạo trong việc cấp học bổng từ các nguồn kinh phí khác nhau.
IV. CÁC LOẠI HỌC BỔNG
A. Học bổng từ nguồn ngân sách của Nhà nước
1. Học bổng khuyến khích học tập
Là loại học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh sinh viên (HSSV) được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 44/2007/BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Hướng dẫn tại công văn số 4146/KHTC ngày 5/11/2007 của ĐHQGHN.
1.1. Định mức và tiêu chuẩn xét cấp học bổng
1.1.1. Đối với học sinh trung học phổ thông chuyên
1.1.1.1. Mức học bổng loại xuất sắc: 140.000 đồng/người/tháng
Dành cho học sinh đạt học lực loại giỏi, hạnh kiểm tốt trong học kỳ xét học bổng và đạt một trong những tiêu chuẩn sau:
- Điểm môn chuyên đạt từ 9,0 trở lên
- Đoạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế trong học kỳ đó.
1.1.1.2. Mức học bổng loại giỏi: 120.000 đồng/người/tháng
Dành cho học sinh đạt học lực loại giỏi, hạnh kiểm tốt trong học kỳ xét học bổng và điểm môn chuyên đạt từ 8,5 trở lên.
1.1.2. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy
1.1.2.1. Mức học bổng loại xuất sắc: 260.000 đồng/người/tháng
            Dành cho sinh viên đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Về kết quả học tập:
- Đối với các khoá đào tạo theo niên chế: Tại học kỳ xét học bổng, kết quả học tập đạt loại xuất sắc (điểm trung bình chung học tập đạt từ 9,0 trở lên), không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5,0 (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).
- Đối với các khoá đào tạo theo tín chỉ: Tại học kỳ xét học bổng, đảm bảo hoàn thành ít nhất 15 tín chỉ và đạt kết quả học tập loại xuất sắc (điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 3,60 trở lên), không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5,5 (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).
b. Về kết quả rèn luyện: Được xếp loại xuất sắc.
1.1.2.2. Mức học bổng loại giỏi: 220.000 đồng/người/tháng
Dành cho sinh viên đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Về kết quả học tập:
- Đối với các khoá đào tạo theo niên chế: Tại học kỳ xét học bổng, kết quả học tập đạt loại giỏi (điểm trung bình chung học tập đạt từ 8,0 đến cận 9), không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5,0 (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).
- Đối với các khoá đào tạo theo tín chỉ: Tại học kỳ xét học bổng, đảm bảo hoàn thành ít nhất 15 tín chỉ và đạt kết quả học tập từ loại giỏi trở lên (điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 3,20 đến 3,59), không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5,5 (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).
b. Về kết quả rèn luyện: Được xếp từ loại giỏi trở lên.
1.1.2.3. Mức học bổng loại khá: 180.000 đồng/người/tháng
Dành cho sinh viên đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Về kết quả học tập
- Đối với các khoá đào tạo theo niên chế: Tại học kỳ xét học bổng, kết quả học tập đạt loại khá (điểm trung bình chung học tập đạt từ 7,0 đến cận 8), không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5,0 (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).
- Đối với các khoá đào tạo theo tín chỉ: Tại học kỳ xét học bổng, đảm bảo hoàn thành ít nhất 15 tín chỉ và đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên (điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 2,50 đến 3,19), không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5,5 (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).
b. Về kết quả rèn luyện: Được xếp từ loại khá trở lên.
* Trong trường hợp sinh viên có kết quả rèn luyện thấp hơn so với tiêu chuẩn thì việc xếp loại xét học bổng sẽ hạ một bậc so với kết quả học tập (ví dụ: sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc nhưng xếp loại rèn luyện loại giỏi thì chỉ được xét học bổng loại giỏi). Tuy vậy, điểm rèn luyện tối thiểu mà sinh viên cần đạt được khi đưa vào diện xét cấp học bổng là loại khá.</