TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 00:00:00 Ngày 17/11/2021 GMT+7
Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Bộ Tài chính
Trong nửa đầu tháng 11 năm 2021, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Hành chính, y tế, tổ chức cán bộ. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Nghị định số 97/2021/NĐ-CP có nội dụng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP cụ thể như sau: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 về đối tượng áp dụng; bổ sung điểm c và sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 7 về mức phí bảo hiểm; bổ sung Điều 7a giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 về chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bổ sung khoản 4 sau khoản 3 Điều 12 về trách nhiệm của Bộ Công an; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 về trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm; bổ sung Điều 15b sau Điều 15 về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Đồng thời, nghị định này cũng thay thế, bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP cụ thể: Thay thế cụm từ “cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy” bằng cụm từ “cơ quan Công an có thẩm quyền”; bãi bỏ “Phụ lục I Mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc”, “Phụ lục IV Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc”; thay thế “Phụ lục II Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc” bằng “Phụ lục I Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc”; thay thế “Phụ lục III Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc” bằng “Phụ lục II Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc”; thay thế “Phụ lục V Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc” bằng “Phụ lục III Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy”.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2021. Các hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

>>> Xem toàn văn: Nghị định số 97/2021/NĐ-CP

2. Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP có nội dung quy định việc quản lý trang thiết bị y tế bao gồm: phân loại trang thiết bị y tế; sản xuất, nghiên cứu lâm sàng, lưu hành, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế; thông tin, quảng cáo trang thiết bị y tế; quản lý giá trang thiết bị y tế và quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế. Nghị định này không áp dụng đối với: Nguyên vật liệu, bán thành phẩm để sản xuất trang thiết bị y tế, trừ nguyên liệu có chứa chất ma túy và tiền chất; nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế là mẫu máu, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, phân, dịch tiết cơ thể người, các mẫu khác từ người khi nhập khẩu, xuất khẩu phải bảo đảm an toàn sinh học theo quy định của pháp luật; khí y tế; phụ kiện sử dụng cùng trang thiết bị y tế; các sản phẩm dùng trong y tế với mục đích nghiên cứu (Research Use Only - RUO), các sản phẩm dùng trong phòng thí nghiệm (Laboratory Use Only - LUO).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Các Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị định số 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực. Đồng thời, nghị định này cũng bãi bỏ quy định tại Điều 7 về quảng cáo trang thiết bị y tế, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Nghị định số 98/2021/NĐ-CP

3. Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT có nội dung quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II), mã số V.07.08.21; tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I), mã số V.07.08.20; tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02; tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01; nội dung và hình thức xét thăng hạng; kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được tính điểm quy đổi; xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng. Thông tư được áp dụng đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập, viên chức các trường cao đẳng công lập giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học công lập đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2021. Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12 năm 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ hết hiệu lực kể từ ngày thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT

4. Thông tư số số 16/2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Thông tư số 16/2021/TT-BYT quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Thông tư này áp dụng trong các trường hợp: thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trừ trường hợp đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 16/2021/TT-BYT

5. Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định về người nộp phí, tổ chức thu phí, mức thu phí, kê khai nộp phí, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 và thay thế thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 92/2021/TT-BTC

 VNU Media - Ban Thanh tra và Pháp chế
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài mới hơn
 • Không có bài nào mới hơn !
Các bài cũ hơn
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Trường Đại học Công nghệ
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Giáo dục
 • Khoa Luật
 • Khoa Quốc tế
 • Khoa Y Dược