TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 09:57:48 Ngày 06/02/2023 GMT+7
Một số văn bản mới của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính
Trong nửa cuối tháng 01 năm 2023, Bộ Lao động Thương Binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ y tế, Bộ tài chính, đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, đào tạo. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Thông tư này điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng áp dụng đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023; người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.     

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 2 năm 2023, các quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

>>> Xem toàn văn: Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH

2. Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYTngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Thông tư này sửa đổi một số điều của Thông tư số 56/2021/TT-BYT cụ thể như sau: Sửa đổi Điều 4 về trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần; sửa đổi điểm d, khoản 1, khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b, khoản 5, điểm b, khoản 6 Điều 5 về hồ sơ giám định lần đầu; sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 6 về hồ sơ giám định do tái phát; sửa đổi điểm d khoản 5 Điều 13 về trình tự, nội dung khám giám định; sửa đổi khoản 3 Điều 15 về cấp giấy ra viện; sửa đổi khoản 2 Điều 20 về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; bổ sung Điều 20a về cấp giấy ra viện và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người nhiễm COVID-19 điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; sửa đổi Điều 21 về hình thức cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và cách ghi nội dung giấy tờ chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội ; sửa đổi khoản 1 Điều 25 về trách nhiệm của Hội đồng Giám định y khoa; bổ sung khoản 6 Điều 26 về trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh; Sửa đổi các Phụ lục 1, 2, 3,47 và bổ sung phụ lục 9 kèm theo thông tư.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023. Đồng thời, phụ lục 4phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 18/2022/TT-BYT

3. Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC cụ thể như sau: Sửa đổi tên khoản 2 và điểm b khoản 2 Điều 1 về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; sửa đổi Điều 2 về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; sửa đổi khoản 1 và bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 3 về nguyên tắc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức (CBCC); sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 4 về nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức; bổ sung vào điểm i, sửa đổi điểm e, điểm l và điểm m, điểm k khoản 2, Điều 5 về mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 06/2023/TT-BTC 

 VNU Media - Ban Thanh tra và Pháp chế
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ