TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 00:00:00 Ngày 27/11/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hà
Tên đề tài:Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2015

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà                                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/05/1983                                               4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV, ngày 30 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2015

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam       9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Đăng Tri

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Cung cấp một hệ thống tư liệu tương đối hoàn chỉnh phục vụ nghiên cứu về giáo dục phổ thông ở tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung;

- Làm rõ các yếu tố tác động đến sự lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 1996 đến năm 2015;

- Mô tả và phục dựng tương đối đầy đủ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đối với giáo dục phổ thông cũng như bức tranh giáo dục phổ thông Quảng Ninh. Qua đó làm giàu thêm tri thức lịch sử về hoạt động của Đảng bộ tỉnh cùng với giáo dục phổ thông của tỉnh Quảng Ninh;

- Bước đầu tổng kết thực tiễn lịch sử, khẳng định những ưu điểm, hạn chế và rút ra kinh nghiệm lịch sử từ sự lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 1996 đến năm 2015 nhằm vận dụng vào việc lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông chung cho cả nước cũng như của tỉnh Quảng Ninh trong những năm tiếp theo.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo phong phú, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2015.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đảng bộ địa phương nói chung, lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nói riêng cũng như lịch sử GDPT tỉnh Quảng Ninh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: giáo dục, giáo dục phổ thông, sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Thu Hà (2014), “Đảng Cộng sản Việt Nam với cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba năm 1979”, Tạp chí Giáo dục (Số Đặc biệt 5/2014), ISSN 21896-0866-7476, tr.2-4, 9.

2. Nguyễn Thị Thu Hà (2016), Đảng Cộng sản Việt Nam với cuộc cải cách giáo dục năm 1979, NXB Lao động xã hội, IBSN 978-604-65-2635-3, Hà Nội.

3. Nguyễn Thị Thu Hà (2018), “Phát triển giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới - Thành tựu và những vấn đề đặt ra”, Thông tin khoa học Lý luận chính trị (3 (40), 2018), ISSN 2354-1040, tr.55-61.

4. Nguyễn Thị Thu Hà (2018), “Phát triển giáo dục phổ thông thời kỳ đổi mới - Chủ trương và một số kết quả”, Tạp chí Lịch sử Đảng (331), ISSN 0936-8477, tr.92-95.

5. Nguyễn Thị Thu Hà (2018), “Chủ trương của Đảng về xóa mù chữ - kết quả và kinh nghiệm”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ (18), ISSN 0866-7896, tr.74-79.

6. Nguyễn Thị Thu Hà (2020), “Phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Quảng Ninh (1996-2019) - Một số kết quả và kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng (351), ISSN 0936-8477, tr.92-96.

7. Nguyễn Thị Thu Hà (2020), “Sự tác động của kinh tế, văn hóa và xã hội đến giáo dục phổ thông ở tỉnh Quảng Ninh hiện nay” (bài báo đang chờ đăng), Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ISSN 0866-7896.

 

 Đặng Hoài Thu
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược