TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:46:34 Ngày 27/11/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Tuấn Khanh
Tên đề tài: Quá trình hợp tác ở biển Đông hai thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn chủ nghĩa kiến tạo xã hội

1. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Khanh                                  2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/06/1983                                               4. Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4618/2016//QĐ-XHNV; ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3124/QĐ-XHNV; ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Về việc điều chỉnh giáo viên hướng dẫn và tên đề tài luận án của NCS Nguyễn Tuấn Khanh.

- Tên đề tài cũ: “Quá trình hợp tác ở biển Đông từ góc nhìn chủ nghĩa kiến tạo xã hội trong quan hệ quốc tế”

- Tên đề tài mới: “Quá trình hợp tác ở biển Đông hai thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn chủ nghĩa kiến tạo xã hội”

- Thay đổi cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Trần Nam Tiến thay cho GS. TS. Phạm Quang Minh

7. Tên đề tài luận án: Quá trình hợp tác ở biển Đông hai thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn chủ nghĩa kiến tạo xã hội

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                                9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Nam Tiến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng hệ thống luận điểm về Hợp tác quốc tế trên nền tảng lý thuyết Chủ nghĩa Kiến tạo xã hội trong nghiên cứu Quan hệ quốc tế bao gồm: Cấu trúc xã hội quốc tế và Bản sắc quốc gia; Chuẩn mực trong Quan hệ quốc tế; Lợi ích quốc gia và Thể chế quốc tế; Quá trình hoạch định chính sách đối ngoại; Giá trị niềm tin trong hợp tác quốc tế; Thể chế hoá trong hợp tác quốc tế

- Khái quát cơ bản các hoạt động hợp tác quốc tế diễn ra ở biển Đông trong giai đoạn đầu thế kỷ XXI.

- Đánh giá những nhân tố tác động đến quá trình hợp tác quốc tế ở biển Đông, bao gồm những nhân tố bên trong và ngoài khu vực.

- Phân tích, đánh giá một số mô hình hợp tác diễn ra trong giai đoạn đầu thế kỷ XXI.

- Gợi ý một số khả năng tiến hành hợp tác quốc tế ở biển Đông trong giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể trỏ thành nguồn tham khảo lý luận trong nghiên cứu quan hệ quốc tế nói chung và chủ nghĩa Kiến tạo xã hội nói riêng thông qua việc hình thành một hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn cho sự hợp tác ở biển Đông.

- Đóng góp vào nguồn tài liệu tham khảo những chính sách hợp tác, triển khai hoạt động hợp tác ở khu vực biển Đông.

- Đóng góp những gợi ý tham khảo cho quá trình hoạch định, triển khai và đánh giá chính sách của Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chủ nghĩa Kiến tạo xã hội trong nghiên cứu quốc tế; Quan hệ quốc tế ở biển Đông.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Tuấn Khanh (đồng tác giả) (2008), Lịch sử Quan hệ Quốc tế hiện đại (1945-2000), NXB Giáo dục, Đà Nẵng.

- Nguyễn Tuấn Khanh (2011), “Vài nhận thức lý luận về chủ nghĩa khu vực quốc tế”, - Tập san ĐH KHXH NV Tp. HCM (50), tr. 85-91.

- Nguyễn Tuấn Khanh (đồng tác giả) (2014), Hợp tác ở biển Đông từ góc nhìn Quan hệ quốc tế, NXB Văn hoá văn nghệ, Tp. HCM.

- Nguyễn Tuấn Khanh (chủ biên) (2015), Sự hiện diện của các cường quốc ở biển Đông từ góc nhìn Quan hệ Quốc tế, NXB Đại học Quốc gia, Tp. HCM.

- Nguyễn Tuấn Khanh (2019), “Yếu tố chính trị trong Quan hệ Quốc tế ở Đông Nam Á và tác động đến quan hệ Mỹ - Trung trong vấn đề biển Đông”, Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, Số 2(75), tr. 25-31.

- Nguyễn Tuấn Khanh (2020), “Phạm trù hợp tác trong các lý thuyết Quan hệ Quốc tế”, Tạp chí Khoa học Đại học Sài gòn, Số 68, tr. 45-50.

- Nguyễn Tuấn Khanh (2020), “Vietnam-China relation in the context of the COVID-19: Situation and Prospect”, Chapter 7 in Nian Peng (ed) (2020), The reshaping of China – Southeast Asia relations in the Light of the COVID-19 pandemic, Springer, Singapore

 

 Vũ Tú QuỳnhV
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược